Szolidáris ország? A társadalmi szintű mentálhigiénés törődés jelentősége


Naponta érzékeljük, hogy Magyarországon a polgárok mentálhigiénés szintje fejlesztésre szorul. Ahhoz, hogy az emberek tünetmentesen élhessenek a társadalomban, elengedhetetlen, hogy minimalizáljuk a modernizáció életvezetési dilemmáinak a hatását. A társadalmi kultúra mint külső ok és az egyéni kulturáltság szintje mint belső ok összefüggő rendszert alkotnak. A társadalmi szintű mentálhigiénés törődésnek a szociálpszichológiai és a belső lelki szükségletekre kell irányulnia, amellyel biztosítható az emberekben a norma- és egészségkövető viselkedés igényének a növelése.
Országos, regionális, kistérségi és intézeti szinten egyaránt fontos feladat kialakítani azt a speciális szakmai struktúrát, amellyel a mentálhigiénés károsodások okozati tényezői mérsékelhetőek, és megalapozható a polgárokban a teherbíró személyiség. A mentális stabilitás elképzelhetetlen az egyének aktív közreműködése nélkül, ezért lényeges az egyes embereket is motiválni az életkori sajátosságainak megfelelő és hatékony részvételre. A szükségletek és a lehetőségek számbavételével egyenes arányban növelhető a polgárok egészségvédő alternatívája és az egészségkárosító megoldások elutasításának igénye. Az egyensúlyvesztés kontrollálása az alkalmazkodóképességet fejleszti. A reális önismeret a különböző élethelyzetekben egyaránt megalapozza a hatékony döntéseket, és finomítja az interperszonális kapcsolatok színvonalát. A társadalmi szintű mentálhigiénés törődés nagyobb igazságosságot és több életörömöt jelent.

Országos szinten az agressziót elutasító és életigenlő társadalom megvalósítása a cél, amely mintát nyújt az egyéneknek a pozitív szociális tulajdonságok kialakításához.

A polgári társadalom belső ellentmondásainak összeegyeztetésére az a szociális integráció alkalmas, amely garantálja az életminőségbeli javulást, megalapozza a szolidaritást és szélesíti a közösségi mobilizáció lehetőségeit. A társadalom mentális szintjének a fejlesztése másféle gondolkodást és módszereket igényel. Az optimális jövedelempolitika mellett kiemelt szerepet kell szánni a hátrányos helyzetű rétegek alapbiztonságának a szavatolására, amellyel mérsékelni lehet az egyes emberek életében a kockázati tényezőket. Ehhez kontrollálni kell a társadalom valamennyi személyiségformáló összetevőjének a működését. Egyértelműen meg kell határozni az együttműködési területeket, össze kell hangolni a végrehajtási feladatokat és az ellenőrzés formáit, valamint az elért eredményeket folyamatosan vissza kell jelezni.

Regionális szinten kiemelt szerepe van az állami és civil szféra összehangolt feladat ellátásának és a két rendszer vegyes megoldásainak a szakmai tevékenységeken túlmenően a gazdálkodásra is kiterjedő finanszírozásának. A szolgálatcentrikus ellátás során megvalósítható a feladatok rugalmas elosztása és a polgárok valós igényeinek folyamatos kielégítése.

A megegyezésen alapuló együttműködés újfajta szolgáltatási mintákat közvetít, ami lehetővé teszi a mentálhigiénés szakmai kultúra és a regionális identitástudat szintjének az emelkedését.


A megelőzésre alapozott rendszer kialakításának fontos összetevője kistérségi szinteken az önsegítő csoportok kialakítása, amelyek mentális támogató közösségként az erkölcsi értékeket hitelesen közvetítik, reális jövőképet mutatnak, és az egyéni sikereket motiválják. A bölcsődés kortól kezdődően az idős korig bezárólag az egyén a személyiségalakulásának szocializációs útján sajátítja el mindazokat az ismereteket, amelyeket az előző nemzedékek a sikeres fennmaradásuk érdekében már hatékonyan kipróbáltak. Az értékközpontú mentálhigiénés innovációkkal az idősebb életkorokban is sikeresen lehet pótolni a családi szocializáció hiányosságait. A személyiségtartalmakat átadó-átvevő szocializációs folyamat szakaszai meghatározott lépésekben követik egymást. A káros szokássá rögzült viselkedésformát úgy célszerű megszüntetni, hogy a helyébe egy minőségében pozitív viselkedésmódot építünk be. Az erős civil szerveződések, a polgárok érdekeit hatékonyan képviselő helyi közösségek feloldják a társadalom atomizálódásának a veszélyét, ahol az emberek már csak az egyéni életstratégiákban bíznak.

A diszfunkcionálisan működő intézetek esetében elengedhetetlen az intézmények szervezetfejlesztése, melynek során a szakmai struktúra hatékonyságának növelése mellett a szervezeti kultúrát is fejleszteni kell. Az intézményi arculatot megjelenítő jegyeknek, az alkalmazott módszereknek és a vezetői stílusnak összhangban kell lennie a célcsoport elvárásaival. A tartalmi modernizáció mellett a strukturális átalakításra is sort kell keríteni, amely lehetővé teszi, hogy az intézmények szélesebb tevékenységrepertoárt kínáljanak az igénybevevőknek. A polgárok szükségleteinek a valós kielégítése csökkenti a társadalmi feszültségeket és az egzisztenciális szabadesést. Jól prognosztizálható, hogy a jövő intézményeiben a legtöbb tevékenységet multidiszciplináris szakmai teamekben fogják végezni. Az új típusú intézmények tevékenységében a speciális mentálhigiénés tudatformák kialakításával önálló értékelési dimenziókat lehet kifejleszteni, mely által a globális és a lokális cselekvési mező egyszerre jelenhet meg.

A társadalmi szintű mentálhigiénés törődés egyrészt a jövő stratégiai területe, amely garantálja azokat az alapelveket és fázisokat, amelyek biztosítják minden társadalmi réteg számára az optimális pszichofizikai közérzet elérését. Másrészt a kommunikációs irányváltás egyik összetevője, amely hatékonyan elősegíti a valódi polgárosodás folyamatát.

A szociális kirekesztettség nemcsak anyagi hátrány, hanem a társadalmi életben való részvétel ellehetetlenülését is jelenti, ezért fontos korrigálni a legfeltűnőbb hiányokat, és csökkenteni az individuális válsághelyzetek feszültségeit.

A mentálhigiénés ellátás szükségletorientált tervezése a politika képviseletén túlmutató érdekegyeztető mechanizmust igényel. A demokratikus elvek és a szakmailag megújuló ellátórendszer összehangolásával megvalósíthatjuk hazánkban a sikeres és esélyteremtő nemzetet.
 

Szerző: Beőthy-Fehér László                                               Publikálás dátuma: 2007.02.19
 www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/889/1/39/ (2007.02.19.)